Pedagogisk grundsyn

På Kråkan har vi grundsynen att barn lär i situationer av alla möjliga slag och vi arbetar för att barnen ska använda alla sina förmågor under en dag. Vi vill skapa ett lärande som i huvudsak bygger på lust, lek och barnens egna initiativ. För att detta ska vara möjligt krävs en grundläggande trygghet och ett förtroende för pedagogerna och vännerna på förskolan. Efterhand blir gruppen alltmer en tillgång för barnet och barnet en tillgång för gruppen. Det är viktigt att barnen stärker sin självkänsla — jag kan och duger som jag är. Eftersom vi alla är unika ska barnet på samma sätt som vuxna inte jämföras med någon annan än sig själv. I ett gott tidigt påbörjat samarbete med föräldrarna kan förskolan arbeta med det enskilda barnets utveckling inom läroplanens områden såsom trygghet, uppmärksamhet, socialisering, värdegrund och hälsa. Föräldratjänstgöringen på förskolan ger goda förutsättningar för språklig utveckling och kunskap om mellanmänskliga relationer.

”Att vara bra på något, oavsett vad det är, ska värderas i perspektivet att det bygger trygghet och självständighet.”

Den pedagogiska verksamheten på Kråkan ska präglas av lyhördhet inför barnen och lust att lära. Att uppmärksamma och belöna barnens olika positiva egenskaper och förmågor lika högt är en fråga som väckts i samband med genusorienterat arbete. För oss på Kråkan handlar det om ett förhållningssätt som innebär att visa uppskattning och att stimulera barnet i sin utveckling oavsett vilken förmågan är. Det är enkelt uttryckt lika fantastiskt för ett barn att vara bra på att springa som att lägga pussel. Detta är en central fråga i vår verksamhet – att vara bra på något, oavsett vad det är, ska värderas i perspektivet att det bygger trygghet och självständighet.

Vi vill ha en verksamhet där alla får uppmärksamhet. Barnen ska bry sig om varandra och vara rädda om det gemensamma. Alla barn ska kunna göra sin röst hörd och lära sig att lyssna på andra. Vi strävar efter att barnet ska vara tryggt både i sig själv och i grupp. Vi vuxna måste vara bra förebilder för barnen.